Proceedings of Kazan University. Natural Sciences / Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki

Alternate Titles

  • Ucenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Seri Estestvennye Nauki
  • Uenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Seriā Estestvennye Nauki

ISSNs

  • 1815-6169
Citation Lookup Tool